Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Aktuális állásajánlatok

 

+++

Önéletrajzok kezelésére vonatkozó adatkezelési tájékoztató

 

Az Szegletkő Gyermekotthon (székhely: 2351 Alsónémedi, Felsőráda 21.;  adószám: 18709852-1-13; telefon: +3620-220-4807;.fax: +3629-537-250.; email: igazgato@szegletkootthon.hu; „Szegletkő Gyermekotthon”) 2018. május 25. napjától kezdődően a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések szerint kezeli az Ön önéletrajzát, amelyet Ön az igazgato@szegletkootthon.hu e-mail címre küldött meg, vagy postai úton az Szegletkő Gyermekotthon részére a 2351 Alsónémedi, Felsőráda 21. címre küldött levélben juttatott el, vagy személyesen adott át az intézményvezető részére.

 1. Az adatkezelő és az adatkezelésre jogosult személyek, adatvédelmi tisztviselő

Az önéletrajza elküldése során megadott személyes adatok kezelésére a Szegletkő Gyermekotthon (székhely: 2351 Alsónémedi, Felsőráda 21.; adószám: 18709852-1-13; telefon: +3620-220-4807.; fax: +3629-537-250.; email: igazgato@szegletkootthon.hu) jogosult.

A Szegletkő Gyermekotthonnál az Ön önéletrajzában megadott személyes adatokhoz a következő pozíciót betöltő személyek jogosultak hozzáférni: a Szegletkő Gyermekotthon vezetője és az új munkavállalók felvételével foglalkozó munkatársak.

Az Szegletkő Gyermekotthon adatvédelmi tisztviselőt nevezett ki. A Szegletkő Gyermekotthon adatvédelmi tisztviselője Miklósi Balázs, aki a következő e-mail címen és telefonszámon érhető el: miklosi.balazs@vaciegyhazmegye.hu, +3630-797-0868.

 1. Az adatkezelés célja és jogalapja

A Szegletkő Gyermekotthon az önéletrajza megküldése során megadott személyes adatokat meghirdetett pozíció betöltése és a pozícióra megfelelő új munkavállaló kiválasztása céljából kezeli.

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, amelyet az önéletrajza elektronikus vagy postai úton történő megküldésével vagy személyes átadásával ad meg. Az önéletrajzában szereplő személyes adatok megadása nem jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul, nem előfeltétele szerződés megkötésének, Ön nem köteles ezen adatokat megadni.

Az adatkezelésre vonatkozó tájékoztató az álláshirdetés online felületén elérhető linken keresztül érhető el, papíralapú tájékoztató pedig a Szegletkő Gyermekotthon honlapján az álláshirdetésben megjelölt cím alatt érhető el.

Az önéletrajza személyes átadása esetén – mielőtt az önéletrajzát átadja a Szegletkő Gyermekotthon részére – kérheti, hogy a Szegletkő Gyermekotthon papíralapon bocsássa az Ön rendelkezésére az önéletrajza kezelésére vonatkozó adatkezelési tájékoztatót.

 1. Személyes adatok címzettjei

Az önéletrajzok kezelése során megadott személyes adatokat a Szegletkő Gyermekotthon további személy részére nem adja át vagy továbbítja.

 1. Az adatkezelés időtartama

A Szegletkő Gyermekotthon az Ön által az önéletrajza megküldésével megadott személyes adatokat önéletrajza megküldésétől kezdődően kezeli.

A Szegletkő Gyermekotthon az Ön önéletrajzát addig kezeli, amíg nem dönt arról, hogy Önt az adott pozícióra felveszi-e, azaz legkésőbb az adott pozícióra felvett személy próbaidejének leteltéig.

A Szegletkő Gyermekotthon az Ön által megküldött önéletrajzot, illetve az abban szereplő személyes adatokat erre irányuló kérés esetén 3 munkanapon belül törli. Az önéletrajzban szereplő személyes adatok törlésére vonatkozó kérelmet elektronikus úton az igazgato@szegletkootthon.hu e-mail címre küldött e-mailben vagy postai úton a Szegletkő Gyermekotthon részére a 2351 Alsónémedi, Felsőráda 21. címre küldött levélben kérheti.

 1. Az adatkezelési tájékoztató módosítása
  1. A Szegletkő Gyermekotthon a jelen adatkezelési tájékoztatót bármikor módosíthatja. A módosított adatkezelési tájékoztatót akkor kell alkalmazni, amikor azt az Szegletkő Gyermekotthon a honlapján nyilvánosságra hozza.
  2. A Szegletkő Gyermekotthon Önt az adatkezelési tájékoztató módosításáról az önéletrajza megküldése során megadott e-mail címén, illetve postai úton történő önéletrajz megküldése esetén – amennyiben nem ad meg e-mail címet –, akkor a postai címén értesíti.
  3. Ha Ön a módosított adatkezelési tájékoztató tartalmával nem ért egyet, akkor ezt elektronikus úton az igazgato@szegletkootthon.hu e-mail címre küldött e-mailben vagy postai úton a Szegletkő Gyermekotthon részére a 2351 Alsónémedi, Felsőráda 21. címre küldött levélben teheti meg. A Szegletkő Gyermekotthon az Ön által megküldött önéletrajzot, illetve az abban szereplő személyes adatokat erre irányuló kérés esetén 3 munkanapon belül törli.
 2. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai
  1. Hozzáféréshez való jog

Önnek joga van arra, hogy visszajelzést kapjon a Szegletkő Gyermekotthontól arra vonatkozóan, hogy a Szegletkő Gyermekotthon kezeli-e az Ön személyes adatait.

Ha a Szegletkő Gyermekotthon kezeli az Ön személyes adatait, akkor Ön jogosult a következő információkhoz hozzáférni: (i) az adatkezelés célja; (ii) az érintett személyes adatok kategóriái; (iii) a kezelt személyes adatok címzettjei vagy jövőbeli címzettjei; (iv) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama vagy az időtartam meghatározásának szempontjai; (v) az Ön személyes adatok helyesbítéséhez, törléséhez vagy kezelésének korlátozásához való joga, valamint az Ön személyes adatok kezelése elleni tiltakozáshoz való joga; (vi) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; (vii) a személyes adatok forrására vonatkozó információ, ha a személyes adatokat nem közvetlenül Öntől gyűjtötték; illetve (viii) az automatizált döntéshozatal ténye, legalább az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy a személyes adatok kezelése milyen jelentőséggel bír és Önre nézve milyen várható következményekkel jár.

A Szegletkő Gyermekotthon a kezelt személyes adatai másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja.

 1. Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult a Szegletkő Gyermekotthontól kérni, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Ön pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki az Ön hiányos személyes adatait.

 1. Törléshez való jog

A Szegletkő Gyermekotthon az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait:

A Szegletkő Gyermekotthon indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait, ha (i) a Szegletkő Gyermekotthonnak nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte, (ii) Ön a hozzájárulását visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja, (iii) a Szegletkő Gyermekotthon személyes adatait jogellenesen kezelte, (iv) a Szegletkő Gyermekotthon jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni.

Ha a Szegletkő Gyermekotthon nyilvánosságra hozta a személyes adatokat és azt törölni köteles, akkor megtesz minden tőle elvárhatót annak érdekében, hogy tájékoztassa a személyes adatot kezelőket, hogy Ön kérelmezte tőlük az adott személyes adatokra mutató linkek vagy a személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A Szegletkő Gyermekotthon a személyes adatokat nem törli, ha az adatkezelés (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, (ii) a személyes adatok kezelését előíró, a Szegletkő Gyermekotthonra alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy a Szegletkő Gyermekotthonra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából, (iii) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján, (iv) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból (amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést), illetőleg (v) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

 1. Adatkezelés korlátozásához való jog

Ön kérheti a Szegletkő Gyermekotthont, hogy korlátozza az adatkezelést. Az adatkezelés korlátozása esetén a Szegletkő Gyermekotthon a személyes adatok tárolása kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más személy jogainak védelme érdekében vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelheti.

Ön a személyes adatok kezelésének korlátozását kérheti, ha (i) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, (ii) az adatkezelés jogellenes, Ön a személyes adatok törlését ellenzi, (iii) a Szegletkő Gyermekotthonnak a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli.

A Szegletkő Gyermekotthon az adatkezelés korlátozásának feloldásáról tájékoztatja Önt a feloldást megelőzően.

 1. Jogsértés esetén tehető lépések
  1. Ha úgy gondolja, hogy a Szegletkő Gyermekotthon megsértette a jogait a személyes adatok kezelése során, akkor lépjen velünk kapcsolatba a következő e-mail címen: igazgato@szegletkootthon.hu
  2. Felveheti a kapcsolatot Miklós Balázs adatvédelmi tisztviselővel a miklosi.balazs@vaciegyhazmegye.hu e-mail címen vagy a +3630-797-0868 telefonszámon;
  3. A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be a hatósághoz az alábbi elérhetőségen:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Levelezési cím:         1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím:                                             1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon:                       +36 (1) 391-1400
Fax:                                              +36 (1) 391-1410
E-mail cím:                                ugyfelszolgalat@naih.hu.

 1. Személyes adatait kezelése során történő jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat.

Szegletkő Gyermekotthon
2351 Alsónémedi, Felsőráda 21., Telefon: 06-29-537-250
e-mail: szegletkootthon@szegletkootthon.hu

 

Hozzászólások

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.